برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان فارسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 10 تا 12
مکان برگزاری کلاس 301
منابع

کتاب در دریای فارسی

عنوان فارسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 14 تا 15
مکان برگزاری کلاس 410
منابع

کتاب در دریای فارسی

عنوان فارسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 15 تا 16
مکان برگزاری کلاس 304
منابع

کتاب در دریای فارسی

عنوان فارسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری ساعت 9 تا 10
مکان برگزاری کلاس 308
منابع

کتاب در دریای فارسی

عنوان فارسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری چهارشنبه ساعت 10 تا 12
مکان برگزاری کلاس 411
منابع

کتاب در دریای فارسی

عنوان فارسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری چهارشنبه ساعت 14 تا 16
مکان برگزاری کلاس 312
منابع

کتاب در دریای فارسی