برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان مدلسازی زیستی دریا
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
مکان برگزاری دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

عنوان آبزیان سمی دریا
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

عنوان زیست شناسی سلولی و مولکولی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

عنوان جانورشناسی مهره داران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

عنوان آزمایشگاه زیست شناسی سلولی و مولکولی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

عنوان آزمایشگاه جانورشناسی مهره داران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

عنوان متون تخصصی زیست دریا
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

عنوان مدیریت ارزیابی و احیاء بوم سازگانهای دریایی
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
مکان برگزاری دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

عنوان جانوران سمی دریا
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی دریا

عنوان تنوع زیستی و حفاظت از آبزیان
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

عنوان فراورده های طبیعی دریا
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

عنوان سیستماتیک مولکولی آبزیان
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

عنوان تولیدات طبیعی دریا
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

عنوان تکامل
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی