دکتر صدیقه بطالبلوئی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیزمین شناسیدانشگاه صنعتی شاهرود
کارشناسی ارشدزمین شناسیشیراز
دکتریزمین شناسی زیست محیطیشیراز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده منابع طبیعی، گروه محیط زیستآزمایشیتمام وقت۵

سوابق اجرایی

سرپرست دبیرخانه جذب اعضا هیات علمی 1392-1394

رئیس روابط عمومی و امور بین الملل مرکز نشر دانشگاهی -تهران

دانشجوی نمونه شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران 1391

زمین شناسی پزشکی

نمونه برداری و آنالیز نمونه های معدنی

منابع معدنی و محیط زیست

ژئوشیمی زیست محیطی

سوابق پژوهشی

  • انجمن زمین شناسی ایران
  • عضو کمیته اجرایی انجمن بین المللی زمین شناسی پزشکی