پایان نامه ها

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد:

 

 1. مدل سازی انتقال رسوب ، بررسی تغییرات خط ساحلی و طبقه بندی سواحل از بندر کنگان تا خلیج نای بند
 2. بررسی معیارهای طراحی موج شکن های دور از ساحل برای حفاظت تانکرهای گازی در مقابل امواج در جزیره خارگ
 3. مدل سازی پخش آلودگی ناشی از حوادث نفتی در جزیره خارگ
 4. بررسی تنش برشی در کانال مرکب با پارامترهای هندسی مختلف با استفاده از نرم افزار FLOW 3D
 5. بررسی پارامتر زبری و شیب بر میزان بالاروی امواج از موج شکن ها
 6. بررسی تاثیر پارامتر زبری و شیب بر میزان سرریزی امواج نا منظم
 7. بررسی شرایط رسوبی در خلیج نایبند
 8. بررسی هیدرودینامیکی موج شکن های نفوذناپذیر تحت تاثیر امواج منظم و نامنظم
 9. بررسی موردی روش های برآورد نرخ انتقال رسوبکرانه ساحل (مطالعه موردی بندر چابهار)
 10. پیش بینی خصوصیات امواج در بندر امام خمینی ( خور موسی ) با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
 11. مقایسه‌ی دبی روگذری موج از موج شکن‌های توده سنگی براساس شکلهای مختلف آرمور
 12. بررسی اثر پارامترهای هندسی و هیدرولیکی  بر روی تنش برشی درمقاطع مرکب مستطیلی متقارن مستقیم
 13. بررسی اندرکنش امواج با موج شکنهای مشبک در شرایط هندسی مختلف با استفاده از مدل  Flow3D
 14. بررسی تاثیر شکل هندسی و فاصله گروه پایه در بالاروی امواج و نیروی وارده به آن ها با نرم افزار FLOW-3D
 15. بررسی معیار طراحی موج شکن های دور از ساحل برای حفاظت تانکرهای گازی در مقابل امواج در جزیره خارک
 16. شبیه سازی و تحلیل اندرکنش امواج با سازه های فراساحلی با استفاده از مدل عددی FLOW-3D
 17. بررسی انتقال رسوب در محدوده خلیج نایبند با استفاده از مدل MIKE 21
 18. بررسی پتانسیل انتقال رسوب در محدوده بندر صادراتی ماهشهر با استفاده از مدل MIKE 21
 19. مدلسازی و ارزیابی عددی موج و بالاروی موج با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار شده
 20. بررسی عملکرد لرزه ای اسکله با در نظر گیری اندرکنش سیال- سازه با نرم افزار ANSYS
 21. تخمین عمر خستگی سازه های فلزی فراساحلی با رویکردی جدید و مقایسه آن با روش های جدید
 22. بررسی هیدرودینامیکی رودخانه کارون حد فاصل اهواز تا دارخوین با استفاده از نرم افزار CCHE2D
 23. بررسی تاثیر احداث موج شکن مستغرق بر کاهش میزان روگذری و تفرق امواج در موج شکن های توده سنگی با استفاده از نرم افزار FLOW-3D
 24.  بررسی اثر پوشش گیاهی صلب غیر مستغرق بر انتقال اندازه حرکت در کانال مرکب مستطیلی متقارن به روش اندازه گیری مستقیم
 25. بررسی میزان تاثیر لایه های مختلف آرمور در کاهش میزان روگذری امواج در موجشکن ها