دروس

دروس ارائه شده دوره کارشناسی:

هیدرولیک و آزمایشگاه ، سیستم های انتقال آب و پروژه ، هیدروتکنیک ، نقشه برداری ، اصول مهندسی تصفیه فاضلاب ، اصول طراحی سازه های آبی و تونل ، تکنولوژی بتن و ریاضیات ، مکانیک سیالات1 ، مکانیک سیالات 2 ،استاتیک ، مقاومت مصالح ،هیدرولوژی عمومی

دروس ارائه شده دوره کارشناسی ارشد:

مدل های فیزیکی و روش های آزمایشگاهی در مهندسی سواحل (کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه های دریایی)

روش های عددی در مهندسی دریا ( کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه های دریایی)

هیدرولیک محاسباتی ( کارشناسی ارشد مهندسی عمران – رودخانه )

روش های عددی در مهندسی سواحل ( کارشناس ارشد مهندسی عمران – مهندسی سواحل)

هیدرولیک سیلاب و پروژه (کارشناسی ارشد مهندسی عمران – رودخانه)

هیدرولیک پیشرفته (کارشناسی ارشد مهندسی عمران – رودخانه)

طراحی هیدرولیکی سازه ها (کارشناسی ارشد مهندسی عمران – رودخانه)

هیدرولوژی مهندسی پیشرفته (کارشناسی ارشد مهندسی عمران – رودخانه)