برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان شیمی الی دریا
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری شنبه ساعت 10-12
مکان برگزاری دانشکده علوم
فایل پیوست اول 98طرح درس شیمی الی دریا.pdf
عنوان شیمی آلی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت 10-8
مکان برگزاری دانشکده علوم
فایل پیوست اول 98طرح درس شیمی الی -زیست شناسی.pdf