نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۹ مورد.

دکتر بیتا ارچنگی

دکترای تخصصی
علوم دریایی و اقیانوسی
دکتر بیتا ارچنگی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم دریایی و اقیانوسی

http://faculty.kmsu.ac.ir/archangi/fa

دکتر حکیمه امانی پور

منابع طبیعی دریا
دکتر حکیمه امانی پور
استادیار -
- منابع طبیعی دریا

http://faculty.kmsu.ac.ir/amanipour/fa

دکتر آرش

دکتر آرش امرایی

دکترای تخصصی
اقتصاد و مدیریت دریا
دکتر آرش امرایی
استادیار دکترای تخصصی
- اقتصاد و مدیریت دریا

http://faculty.kmsu.ac.ir/amraei/fa

گوگل اسکالر

دکتر صدیقه بطالبلوئی

دکترای تخصصی
منابع طبیعی دریا
دکتر صدیقه بطالبلوئی
استادیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی دریا

http://faculty.kmsu.ac.ir/bataleblooie/fa

دکترفواد بوعذار

علوم دریایی و اقیانوسی
دکترفواد بوعذار
دانشیار -
- علوم دریایی و اقیانوسی

http://faculty.kmsu.ac.ir/bozar/fa

مهندس مصطفی

مهندس مصطفی جعفرزاده خطیبانی

کارشناسی ارشد
مهندسی دریا
مهندس مصطفی جعفرزاده خطیبانی
مربی کارشناسی ارشد
- مهندسی دریا

http://faculty.kmsu.ac.ir/jafarzadeh/fa

دکتر احمد حاجیوند

مهندسی دریا
دکتر احمد حاجیوند
استادیار -
- مهندسی دریا

http://faculty.kmsu.ac.ir/hajivand/fa

دکتر فاطمه حسین پور

اقتصاد و مدیریت دریا
دکتر فاطمه حسین پور
استادیار -
- اقتصاد و مدیریت دریا

http://faculty.kmsu.ac.ir/hosenpour/fa

دکتر مهسا حقی

منابع طبیعی دریا
دکتر مهسا حقی
استادیار -
- منابع طبیعی دریا

http://faculty.kmsu.ac.ir/haghi/fa

دکتر آی ناز

دکتر آی ناز خدانظری

دکترای تخصصی
منابع طبیعی دریا
دکتر آی ناز خدانظری
استادیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی دریا

http://faculty.kmsu.ac.ir/khodanazari/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

دکتر اولیا قلی خلیلی پور

منابع طبیعی دریا

دکتر محمد ذاکری

منابع طبیعی دریا
دکتر محمد ذاکری
استادیار -
- منابع طبیعی دریا

http://faculty.kmsu.ac.ir/zakeri/fa

مهندس اعتمادالدین

مهندس اعتمادالدین رابعی غلامی

کارشناسی ارشد
مهندسی دریا
مهندس اعتمادالدین رابعی غلامی
مربی کارشناسی ارشد
- مهندسی دریا

http://faculty.kmsu.ac.ir/rabei/fa

دکتر محمدعلی سالاری علی ‌آبادی

علوم دریایی و اقیانوسی
دکتر محمدعلی سالاری علی ‌آبادی
دانشیار -
- علوم دریایی و اقیانوسی

http://faculty.kmsu.ac.ir/salari/fa

دکتر امیر پرویز

دکتر امیر پرویز سلاطی

دکترای تخصصی
منابع طبیعی دریا
دکتر امیر پرویز سلاطی
استاد دکترای تخصصی
- منابع طبیعی دریا

http://faculty.kmsu.ac.ir/a-p-s/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

دکتر نگین سلامات

منابع طبیعی دریا
دکتر نگین سلامات
دانشیار -
- منابع طبیعی دریا

http://faculty.kmsu.ac.ir/salamat/fa