نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۶۷ مورد.

بیتا ارچنگی

دانشیار
علوم دریایی و اقیانوسی
بیتا ارچنگی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم دریایی و اقیانوسی

http://faculty.kmsu.ac.ir/archangi/fa

محمد

محمد اسماعیل دوست

استادیار
مهندسی دریا
محمد اسماعیل دوست
استادیار دکتری
- مهندسی دریا

http://faculty.kmsu.ac.ir/doust/fa

Google Scholar

امیر اشتری لرکی

استادیار
علوم دریایی و اقیانوسی
امیر اشتری لرکی
استادیار -
- علوم دریایی و اقیانوسی

http://faculty.kmsu.ac.ir/ashtari/fa

سوسن

سوسن افروز

مربی
مهندسی دریا
سوسن افروز
مربی دکترای تخصصی
- مهندسی دریا

http://faculty.kmsu.ac.ir/afrooz/fa

حکیمه امانی پور

استادیار
منابع طبیعی دریا
حکیمه امانی پور
استادیار -
- منابع طبیعی دریا

http://faculty.kmsu.ac.ir/amanipoor/fa

آرش

آرش امرایی

استادیار
اقتصاد و مدیریت
آرش امرایی
استادیار دکترای تخصصی
- اقتصاد و مدیریت

http://faculty.kmsu.ac.ir/amraei/fa

Google Scholar

فائده امینی

استادیار
علوم دریایی و اقیانوسی
فائده امینی
استادیار -
- علوم دریایی و اقیانوسی

http://faculty.kmsu.ac.ir/amini/fa

صدیقه بطالبلوئی

استادیار
منابع طبیعی دریا
صدیقه بطالبلوئی
استادیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی دریا

http://faculty.kmsu.ac.ir/bataleblooie/fa

مهدی

مهدی بهداروندی عسکر

استادیار
مهندسی دریا
فوأد

فوأد بوعذار

دانشیار
علوم دریایی و اقیانوسی
فوأد بوعذار
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم دریایی و اقیانوسی

http://faculty.kmsu.ac.ir/bozar/fa

Google Scholar ORCID

حسین پاشا زانوسی

مربی
اقتصاد و مدیریت
حسین پاشا زانوسی
مربی -
- اقتصاد و مدیریت

http://faculty.kmsu.ac.ir/pasha/fa

مصطفی

مصطفی جعفرزاده خطیبانی

مربی
مهندسی دریا
مصطفی جعفرزاده خطیبانی
مربی کارشناسی ارشد
- مهندسی دریا

http://faculty.kmsu.ac.ir/jafarzadeh/fa

احمد حاجیوند

استادیار
مهندسی دریا
احمد حاجیوند
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی دریا

http://faculty.kmsu.ac.ir/hajivand/fa

Google Scholar
فاطمه

فاطمه حسین پور

استادیار
اقتصاد و مدیریت
فاطمه حسین پور
استادیار -
- اقتصاد و مدیریت

http://faculty.kmsu.ac.ir/hosenpour/fa

Google Scholar

سید مهدی حسینی

استادیار
منابع طبیعی دریا
سید مهدی حسینی
استادیار -
- منابع طبیعی دریا

http://faculty.kmsu.ac.ir/hoseini/fa

مهسا

مهسا حقی

استادیار
منابع طبیعی دریا
مهسا حقی
استادیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی دریا

http://faculty.kmsu.ac.ir/haghi/fa

Scopus ORCID
آی ناز

آی ناز خدانظری

استادیار
منابع طبیعی دریا
آی ناز خدانظری
استادیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی دریا

http://faculty.kmsu.ac.ir/khodanazari/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE

سید حسین خزاعی

مربی
منابع طبیعی دریا
سید حسین خزاعی
مربی -
- منابع طبیعی دریا

http://faculty.kmsu.ac.ir/khazaei/fa