نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.

دکتر امیر پرویز سلاطی

دکترای تخصصی
منابع طبیعی دریا - شیلات
دکتر امیر پرویز سلاطی
استاد دکترای تخصصی
منابع طبیعی دریا - شیلات
-

http://faculty.kmsu.ac.ir/a-p-s/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

دکتر سعید کیوان شکوه

منابع طبیعی دریا - شیلات
دکتر سعید کیوان شکوه
استاد -
منابع طبیعی دریا - شیلات
-

http://faculty.kmsu.ac.ir/s-k-s/fa