نمایش ۱۹ تا ۳۵ مورد از کل ۳۵ مورد.

دکتر محمدعلی سالاری علی ‌آبادی

دانشیار
علوم دریایی و اقیانوسی
دکتر محمدعلی سالاری علی ‌آبادی
دانشیار -
- علوم دریایی و اقیانوسی

http://faculty.kmsu.ac.ir/salari/fa

سهیل سعیدیان

استادیار
اقتصاد و مدیریت
سهیل سعیدیان
استادیار دکتری
- اقتصاد و مدیریت

http://faculty.kmsu.ac.ir/saidian/fa

دکتر نگین سلامات

دانشیار
منابع طبیعی دریا
دکتر نگین سلامات
دانشیار -
- منابع طبیعی دریا

http://faculty.kmsu.ac.ir/salamat/fa

رضا شمسی

استادیار
مهندسی دریا
رضا شمسی
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی دریا

http://faculty.kmsu.ac.ir/shamsi/fa

دکتر علی رضا صفاهیه

استادیار
علوم دریایی و اقیانوسی
دکتر علی رضا صفاهیه
استادیار -
- علوم دریایی و اقیانوسی

http://faculty.kmsu.ac.ir/safaeiyeh/fa

دکتر رحیم عبدی

دانشیار
علوم دریایی و اقیانوسی
دکتر رحیم عبدی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم دریایی و اقیانوسی

http://faculty.kmsu.ac.ir/abdi/fa

دکتر پریتا کوچنین

استاد
منابع طبیعی دریا
دکتر پریتا کوچنین
استاد دکترای تخصصی
- منابع طبیعی دریا

http://faculty.kmsu.ac.ir/kochanian/fa

دکتر امین

دکتر امین کوه بر

استادیار
اقتصاد و مدیریت
دکتر امین کوه بر
استادیار دکترای تخصصی
- اقتصاد و مدیریت

http://faculty.kmsu.ac.ir/kuhbor/fa

دکتر آرش

دکتر آرش لرکی

استادیار
علوم دریایی و اقیانوسی
دکتر آرش لرکی
استادیار دکتری
- علوم دریایی و اقیانوسی

http://faculty.kmsu.ac.ir/larki/fa

مهندس افتخار محمدی

مربی
اقتصاد و مدیریت

دکتر سحر معتمدی

استادیار
اقتصاد و مدیریت
دکتر سحر معتمدی
استادیار دکتری
- اقتصاد و مدیریت

http://faculty.kmsu.ac.ir/motamedi/fa

گوگل اسکالر

دکتر مهدی مومی پور

استاد
منابع طبیعی دریا
دکتر مهدی مومی پور
استاد -
- منابع طبیعی دریا

http://faculty.kmsu.ac.ir/mumipur/fa

دکتر همایون یوسفی

استادیار
اقتصاد و مدیریت
دکتر همایون یوسفی
استادیار -
- اقتصاد و مدیریت

http://faculty.kmsu.ac.ir/yousefii/fa