دکتر آی ناز خدانظری

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵شیلاتعلوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کارشناسی ارشد۱۳۸۸شیلاتعلوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دکترای تخصصی۱۳۹۲شیلات- فراوری محصولات شیلاتیعلوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۹

سوابق اجرایی

 

1- پژوهشگر برتر گروه شیلات 1397

سوابق پژوهشی

1- استخراج عصاره های گیاهی به عنوان مکمل های آنتی اکسیدانی و آنتی میکروبی در تغذیه و فرآوری آبزیان

2- اندازه گیری فاکتورهای فساد چربی در خوراک و لاشه آبزیان

3- روش اندازه گیری شاخص کیفی تری متیل آمین در عضله محصولات دریایی

4- اندازه گیری بار میکروبی کل و سرمادوست در فرآورده های آبزیان

5- روش های ارزیابی حسی مواد غذایی

6- آموزش نرم افزارend note

7- روش اندازه گیری تیوباربیتوریک اسید (TBA) در خوراک و لاشه آبزیان

8- روش های اندازه گیری فاکتورهای فساد چربی (TVB-N، TBA) خوراک و لاشه ماهیان استخوانی

عضو هیات تحریریه مجله علوم آبزی پروری