برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان بسته بندی آبزیان و بازاریابی محصولات شیلاتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 16-12
فایل پیوست اول طرح_درس__بسته_بندي_آبزيان_و_بازاريابي_محصولات_شيلا.pdf
عنوان آشنایی با تاسیسات برودتی شیلاتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری چهارشنبه ساعت 10-8
فایل پیوست اول طرح_درس_آشنايي_با_تاسيسات.pdf
عنوان روش تحقیق و پردازش داده ها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری شنبه ساعت 10-8
فایل پیوست اول طرح_درس_روش_تحقيق.pdf