نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۳۵ مورد.

دکتر بیتا ارچنگی

دانشیار
علوم دریایی و اقیانوسی
دکتر بیتا ارچنگی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم دریایی و اقیانوسی

http://faculty.kmsu.ac.ir/archangi/fa

دکتر سوسن

دکتر سوسن افروز

مربی
مهندسی دریا
دکتر سوسن افروز
مربی دکترای تخصصی
- مهندسی دریا

http://faculty.kmsu.ac.ir/afrooz/fa

دکتر حکیمه امانی پور

استادیار
منابع طبیعی دریا
دکتر حکیمه امانی پور
استادیار -
- منابع طبیعی دریا

http://faculty.kmsu.ac.ir/amanipour/fa

دکتر آرش

دکتر آرش امرایی

استادیار
اقتصاد و مدیریت
دکتر آرش امرایی
استادیار دکترای تخصصی
- اقتصاد و مدیریت

http://faculty.kmsu.ac.ir/amraei/fa

گوگل اسکالر

دکتر صدیقه بطالبلوئی

استادیار
منابع طبیعی دریا
دکتر صدیقه بطالبلوئی
استادیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی دریا

http://faculty.kmsu.ac.ir/bataleblooie/fa

دکترفواد بوعذار

دانشیار
علوم دریایی و اقیانوسی
دکترفواد بوعذار
دانشیار -
- علوم دریایی و اقیانوسی

http://faculty.kmsu.ac.ir/bozar/fa

دکتر احمد حاجیوند

استادیار
مهندسی دریا
دکتر احمد حاجیوند
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی دریا

http://faculty.kmsu.ac.ir/hajivand/fa

گوگل اسکالر
دکتر فاطمه

دکتر فاطمه حسین پور

استادیار
اقتصاد و مدیریت

دکتر مهسا حقی

استادیار
منابع طبیعی دریا
دکتر مهسا حقی
استادیار -
- منابع طبیعی دریا

http://faculty.kmsu.ac.ir/haghi/fa

دکتر آی ناز

دکتر آی ناز خدانظری

استادیار
منابع طبیعی دریا
دکتر آی ناز خدانظری
استادیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی دریا

http://faculty.kmsu.ac.ir/khodanazari/fa

گوگل اسکالر اسکوپوس

دکتر اولیا قلی خلیلی پور

استادیار
منابع طبیعی دریا

دکتر محمد ذاکری

استادیار
منابع طبیعی دریا
دکتر محمد ذاکری
استادیار -
- منابع طبیعی دریا

http://faculty.kmsu.ac.ir/zakeri/fa

مهندس وحید

مهندس وحید زارعی

مربی
مهندسی دریا
مهندس وحید زارعی
مربی کارشناسی ارشد
- مهندسی دریا

http://faculty.kmsu.ac.ir/zarei/fa