مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱بررسی آزمایشگاهی اثر دبی جت کانال تخلیه کننده بر تشکیل حفره آبشستگی در پایین دستحسین عزیزی نادیان ،نیما شهنی کرم زاده، جواد احدیان، مرتضی بختیاریکنفرانس ملی صنعت ، تجارت و علوم دریایی1398-10-4
۲بررسی آزمایشگاهی اثر قطر کانال تخلیه کننده بر محل تشکیل حفرهحسین عزیزی نادیان ،نیما شهنی کرم زاده، جواد احدیان، مرتضی بختیارییازدهمین سصمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397-11-9
۳بررسی آزمایشگاهی انرژی حاصل از احداث سد جزر و مدیامید ماه پیکر- مسعود صدری نسب- مرتضی بختیاری- نیما شهنی کرم زادههشتمین کنگره ملی مهندسی عمران1393-3-17
۴بررسی پراکنش و فراوانی فلزات سنگین در رسوبات ساحلی منطقه آزاد اروند: با نگرش زیست محیطیمهدی مومی پور، مجید حیدری، احمد سواری، آرش لرکی، مرتضی بختیاری، علی اژدریکنفرانس ملی صنعت ، تجارت و علوم دریایی1398-10-4
۵بررسی تأثیر ژئوتکنیک بستر و ارتفاع پی توده سنگی بر پایداری موجشکن قائمجاسم سعیدی- مرتضی بختیاری- نیما شهنی کرم زاده- حسین بهرامینخستین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1393-3-12
۶بررسی عملکرد سکوی نیمه مستغرق دریایی بر اساس زاویه فاز موج برخوردی با سکوشهریار شمشکی- مرتضی بختیاری- مسعود صدری نسبچهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران معماری و مدیریت شهری1395-7-11
۷بررسی عملکرد سکوی نیمه مستغرق دریایی تحت تاثیر امواج منظم و نامنظمشهریار شمشکی- مرتضی بختیاری- مسعود صدری نسبهفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل139603-7
۸بررسی میزان جرم افزوده در درجات آزادی سکوی نیمه مستغرق دریاییشهریار شمشکی- مرتضی بختیاری- مسعود صدری نسبسومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس1394-12-8
۹تأثیر پارامترهای هندسی و هیدرولیکی بر ضریب پخشیدگی جت سطحی چگال و دارای اختلاف دما در منابع آبی خیلی کم عمق و ساکنحسین عزیزی نادیان ،نیما شهنی کرم زاده، جواد احدیان، مرتضی بختیاریپانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1395-9-24
۱۰مدلسازی عددی خصوصیات هیدرولیکی پرش در کانال های مستطیلی واگرا با استفاده از مدل STARCCM+مریم میرسالاری- مرتضی بختیاری- احمد حاجیوندکنفرانس ملی سیلاب 97-98 اگر تکرار شود1398-8-23
۱۱مطالعه عددی تأثیر ارتفاع و شیب سازه موجشکن قائم بر رفتار پیجاسم سعیدی- مرتضی بختیاری- نیما شهنی کرم زاده- حسین بهرامینخستین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1393-3-12
۱۲مقایسه بین تئوری تفرق و تئوری فرود-کریلوف در محاسبه نیروی موج وارد بر سکوی نیمه مستغرق دریایی با استفاده از نرم افزار Ansys aqwaشهریار شمشکی- مرتضی بختیاری- مسعود صدری نسبسومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس1394-12-8
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.