مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱بررسی آزمایشگاهی انرژی حاصل از احداث سد جزر و مدیامید ماه پیکر- مسعود صدری نسب- مرتضی بختیاری- نیما شهنی کرم زادههشتمین کنگره ملی مهندسی عمران1393-3-17
۲بررسی تأثیر ژئوتکنیک بستر و ارتفاع پی توده سنگی بر پایداری موجشکن قائمجاسم سعیدی- مرتضی بختیاری- نیما شهنی کرم زاده- حسین بهرامینخستین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1393-3-12
۳مطالعه عددی تأثیر ارتفاع و شیب سازه موجشکن قائم بر رفتار پیجاسم سعیدی- مرتضی بختیاری- نیما شهنی کرم زاده- حسین بهرامینخستین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی1393-3-12
۴بررسی آزمایشگاهی اثر دبی جت کانال تخلیه کننده بر تشکیل حفره آبشستگی در پایین دستحسین عزیزی نادیان ،نیما شهنی کرم زاده، جواد احدیان، مرتضی بختیاریکنفرانس ملی صنعت ، تجارت و علوم دریایی1398-10-4
۵تأثیر پارامترهای هندسی و هیدرولیکی بر ضریب پخشیدگی جت سطحی چگال و دارای اختلاف دما در منابع آبی خیلی کم عمق و ساکنحسین عزیزی نادیان ،نیما شهنی کرم زاده، جواد احدیان، مرتضی بختیاریپانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1395-9-24
۶بررسی آزمایشگاهی اثر قطر کانال تخلیه کننده بر محل تشکیل حفرهحسین عزیزی نادیان ،نیما شهنی کرم زاده، جواد احدیان، مرتضی بختیارییازدهمین سصمینار بین المللی مهندسی رودخانه1397-11-9
۷بررسی عملکرد سکوی نیمه مستغرق دریایی بر اساس زاویه فاز موج برخوردی با سکوشهریار شمشکی- مرتضی بختیاری- مسعود صدری نسبچهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران معماری و مدیریت شهری1395-7-11
۸بررسی میزان جرم افزوده در درجات آزادی سکوی نیمه مستغرق دریاییشهریار شمشکی- مرتضی بختیاری- مسعود صدری نسبسومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس1394-12-8
۹بررسی عملکرد سکوی نیمه مستغرق دریایی تحت تاثیر امواج منظم و نامنظمشهریار شمشکی- مرتضی بختیاری- مسعود صدری نسبهفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل139603-7
۱۰مقایسه بین تئوری تفرق و تئوری فرود-کریلوف در محاسبه نیروی موج وارد بر سکوی نیمه مستغرق دریایی با استفاده از نرم افزار Ansys aqwaشهریار شمشکی- مرتضی بختیاری- مسعود صدری نسبسومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس1394-12-8
۱۱مدلسازی عددی خصوصیات هیدرولیکی پرش در کانال های مستطیلی واگرا با استفاده از مدل STARCCM+مریم میرسالاری- مرتضی بختیاری- احمد حاجیوندکنفرانس ملی سیلاب 97-98 اگر تکرار شود1398-8-23
۱۲بررسی پراکنش و فراوانی فلزات سنگین در رسوبات ساحلی منطقه آزاد اروند: با نگرش زیست محیطیمهدی مومی پور، مجید حیدری، احمد سواری، آرش لرکی، مرتضی بختیاری، علی اژدریکنفرانس ملی صنعت ، تجارت و علوم دریایی1398-10-4
نمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.