پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱بررسی اثر ضرائب شکست موج و زبری بستر بر روی الگوی انتشار امواج ناشی از باد در نواحی نزدیک ساحلرضا نائبیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۱۳ اسفند ۱۳۹۲
۲مطالعه بالاروی امواج ناشی از باد در منطقه آبشویی ساحلی با استفاده از مدل عددی FLOW-۳Dمحمد بوستانی-استاد مشاوردانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۱۳ اسفند ۱۳۹۲
۳آنالیز پایداری وکنترل نشست مقطع موج شکن برای موج شکنهای قائمجاسم سعیدیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۱۵ اسفند ۱۳۹۲
۴بررسی امکان اصلاح جانمایی بندر کوه مبارک با استفاده از مدل Mike۲۱عبدالرحیم شولکیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۱۹ اسفند ۱۳۹۲
۵شبیه سازی فیزیکی استحصال انرژی از جزر و مد در خور دورقامید ماه پیکرکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۰۱ تیر ۱۳۹۳
۶پیش بینی خصوصیات امواج در خور موسی (بندر امام خمینی(ره)) با استفاده از نرم افزار شبکه عصبی مصنوعیحسین مودت نیاکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۳۰ بهمن ۱۳۹۳
۷بررسی آزمایشگاهی تأثیراستغراق سازه آبشکن نوع باندال لایک بر روی الگوی فرسایش در قوس ۹۰ درجهمحسن جلیلیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۰۳ بهمن ۱۳۹۴
۸پیش بینی پارامترهای امواج ناشی از باد با استفاده ازسیستم استنتاج تطبیقی عصبی فازی و درخت تصمیمدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرکارشناسی ارشداستاد راهنما۰۳ بهمن ۱۳۹۴
۹آنالیز پایداری و کنترل نشست دیوارهای ساحلیفرزاد اورککارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۲۱ بهمن ۱۳۹۴
۱۰تحلیل دینامیکی و بررسی پایداری سکوهای دریایی نیمه مستغرقشهریار شمشکیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۱۸ اسفند ۱۳۹۴
۱۱تحلیل پاسخ دینامیکی توربین بادی شناور فراساحلیمحمد بارونیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۳۱ خرداد ۱۳۹۵
۱۲بررسی آزمایشگاهی تاثیر دانه بندی، فاکتور شکل و تراکم بر نفوذپذیری ناهمسانگرد خاکهای درشت دانهفاطمه پیشروکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۰۳ آذر ۱۳۹۵
۱۳بررسی آزمایشگاهی اثر شکل شکاف و لنگر دوم سطح شکاف روی کنترل آبشستگی موضعی پایه پلاعظم اردلانیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۱۷ آذر ۱۳۹۵
۱۴بررسی عددی تأثیر پارامترهای هندسی آبشکن بر روی الگوی جریان حول سری آبشکن های واقع در قوس ۹۰ درجه ملایمیاسر اهلیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۲۲ دی ۱۳۹۵
۱۵بررسی آزمایشگاهی عملکرد موج شکن شناور باتوزیع جرم نامتقارن،در مقایسه با موج شکن شناور پانتونی با جرم یکنواختاسماعیل علیزادهکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۲۲ دی ۱۳۹۵
۱۶مدلسازی عددی تراکم دینامیکی خاک با استفاده از مدل ABAQUSمتین هواخورکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۱۰ بهمن ۱۳۹۵
۱۷بهسازی زمین به روش تراکم دینامیکی با استفاده از مدل سازی عددی به روش تفاضل محدود در زمین های استحصالی از دریااحسان کمال پورکارشناسی ارشداستاد راهنما۱۳ بهمن ۱۳۹۵
۱۸بررسی آزمایشگاهی اثر پارامترهای هندسی و رقوم قرارگیری شکاف روی کنترل آبشستگی موضعی پایه ی پل (مطالعه ی موردی شکاف های ذوزنقه ای و مثلثی )مهناز حیدری بنیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۱۶ بهمن ۱۳۹۵
۱۹بررسی الگوی جریان حول گروه آبشکن ها در قوس ۹۰ درجه با مدل Star ccmمرتضی البرزی مقدمکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۱۶ بهمن ۱۳۹۵
۲۰: بررسی تاثیر خصوصیات امواج و پارامترهای هندسی بر عملکرد موج شکن شناور با نرم افزار ANSYSمهدی اعظمیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۳۰ بهمن ۱۳۹۵