پایان‌نامه‌ها

نمایش ۲۱ تا ۳۱ مورد از کل ۳۱ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۲۱تحلیل پاسخ دینامیکی توربین بادی شناور فراساحلیمحمد بارونیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۳۱ خرداد ۱۳۹۵
۲۲تحلیل دینامیکی و بررسی پایداری سکوهای دریایی نیمه مستغرقشهریار شمشکیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۱۸ اسفند ۱۳۹۴
۲۳آنالیز پایداری و کنترل نشست دیوارهای ساحلیفرزاد اورککارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۲۱ بهمن ۱۳۹۴
۲۴پیش بینی پارامترهای امواج ناشی از باد با استفاده ازسیستم استنتاج تطبیقی عصبی فازی و درخت تصمیمدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرکارشناسی ارشداستاد راهنما۰۳ بهمن ۱۳۹۴
۲۵بررسی آزمایشگاهی تأثیراستغراق سازه آبشکن نوع باندال لایک بر روی الگوی فرسایش در قوس ۹۰ درجهمحسن جلیلیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۰۳ بهمن ۱۳۹۴
۲۶پیش بینی خصوصیات امواج در خور موسی (بندر امام خمینی(ره)) با استفاده از نرم افزار شبکه عصبی مصنوعیحسین مودت نیاکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۳۰ بهمن ۱۳۹۳
۲۷شبیه سازی فیزیکی استحصال انرژی از جزر و مد در خور دورقامید ماه پیکرکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۰۱ تیر ۱۳۹۳
۲۸بررسی امکان اصلاح جانمایی بندر کوه مبارک با استفاده از مدل Mike۲۱عبدالرحیم شولکیکارشناسی ارشداستاد مشاوردانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۱۹ اسفند ۱۳۹۲
۲۹آنالیز پایداری وکنترل نشست مقطع موج شکن برای موج شکنهای قائمجاسم سعیدیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۱۵ اسفند ۱۳۹۲
۳۰مطالعه بالاروی امواج ناشی از باد در منطقه آبشویی ساحلی با استفاده از مدل عددی FLOW-۳Dمحمد بوستانی-استاد مشاوردانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۱۳ اسفند ۱۳۹۲
۳۱بررسی اثر ضرائب شکست موج و زبری بستر بر روی الگوی انتشار امواج ناشی از باد در نواحی نزدیک ساحلرضا نائبیکارشناسی ارشداستاد راهنمادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر۱۳ اسفند ۱۳۹۲