فوأد بوعذار

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲شیمیشهید چمران اهواز
کارشناسی ارشد۱۳۸۴شیمی آلیتربیت مدرس تهران
دکتری۱۳۸۸شیمی آلیتربیت مدرس تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم دریایی خرمشهررئیس دانشکده علوم دریاییرسمی قطعیتمام وقت۱۲

سوابق اجرایی

-رئیس دانشکده علوم دریایی

-مدیر گروه شیمی دریا

 

-نانوشیمی

-شیمی آلی

-شیمی سبز

-ترکیبات طبیعی دریا

ساعات حضور

شنبه تا چهارشنبه