مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱مقایسه تغییرات بار باکتریایی ماهی کفال پشت سبز کامل و شکم خالی طی نگهداری در یخفاطمه غنی کوویی,آی ناز خدانظری,اسحاق زمانینخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران1398/11/30
۲بررسی تغییرات میزان تری متیل آمین و سولفیدریل کل ماهی گیش درخشان) Carangoidescoeruleopinnatus ( غوطهور شده در پوشش کیتوزان و نانوکیتوزان غنی شده با عصاره چای سبز.Cmellia sinensisL طی نگهداری در دمای یخچال 4 درجه سانتی گرادحلیمه آلبوغبیش,آی ناز خدانظریدومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران1397/02/05
۳بررسی میزان فلزات سنگین عضله ماهیان شوریده صیدشده از بندر خرمشهرمریم همت,آی ناز خدانظریدومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران1397/02/05
۴بررسی تاثیر بسته بندی تحت خلاء، فیلم و پوشش خوراکی کیتوزان بر ارزیابی حسی فیله های خام ماهی شعری معمولی (Lethrinus nebulosus) نگهداری شده در یخچالمژگان کریمی رضااباد,آی ناز خدانظری,سید مهدی حسینیاولین کنگره ملی بهداشت و سلامت غذا1396/02/13
۵تاثیر روش های مختلف پخت بر تغییرات غلظت کلسترول در ماهی آمورسارا گل گلی پور ,آی ناز خدانظری,کمال غانمیدومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور1395/11/06
۶تاثیر عصاره چای سبز بر بار باکتریایی کل فیله ماهی شوریده (Otolithes ruber) نگهداری شده در یخراضیه لطفی,آی ناز خدانظرینخستین همایش ملی گیاهان دارویی معطر و ادویه ای1395/02/01
۷تاثیر روش های مختلف پخت بر روی میزان کلسترول ماهی هامور Epinephelus coioidesزهرا مومن زاده,آی ناز خدانظری,کمال غانمیبیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1394/08/20
۸تغییرات باکتریایی میگوی سفید سرتیز نگهداری شده با عصاره چای سبز و بسته بندی تحت خلاء در دمای 4 درجه سانتی گرادسید رضا شبر,آی ناز خدانظریاولین همایش ملی آبزی پروری نوین چالش ها و فرصت ها1393/07/30
۹تاثیر بسته بندی تحت خلاء بر خواص حسی ماهی قباد (Scomberomorus guttatus) طی نگهداری در یخچالفاطمه خدری,آی ناز خدانظرینخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم غذایی1393/04/25
۱۰تاثیر عصاره چای سبز و بسته بندی تحت خلاء بر تغییرات ملانوسیس میگوی سفید سرتیزMetapenaeus affinis طی نگهداری در یخچالسید رضا شبر,آی ناز خدانظرینخستین همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم غذایی1393/04/25
۱۱بررسی خصوصیات تغذیه ای پودر ماهی کیلکا آنچوی طی 14 روز فرایند تخمیر با باکتری Lactobacillus plantarumآی ناز خدانظری,عبدالمجید حاجی مرادلو,رسول قربانیدومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران1392/12/07
۱۲Effect of edible chitosan coatings incorporated with alcoholic extract of propolis on physicochemical, microbial and sensory properties of Japanese threadfin bream fish (Nemipterus japonicus)زینب عبادی,آی ناز خدانظری,سید مهدی حسینی,نسیم زنگوئی4th International Congress of Fisheries and Aquatic Research (ICFAR)1399/08/28
۱۳Effect of edible Fish gelatin coatings incorporated with ethanolic propolis extract on physicochemical, microbial and sensory properties of fish fillet (saurida tumbil) during storage at refrigeratorالهام نسیان پور ,آی ناز خدانظری,سید مهدی حسینی5th International Conference on Researches in Sciences and Engineering and 2nd International Congerss of Civil, Architecture and Urbanism in Asia1399/05/16
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.