مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱تاثیر پیش پخت و پخت بر پارامترهای کیفی و حسی میگوی پا سفید غربی پرورشی (Litopenaeus vannamei) با پوست و بدون پوست در شرایط نگهداریحنان آلبوخنفر، ابراهیم رجب زاده قطرمی و آیناز خدانظریمجله علوم و فنون دریایی1400
۲تخمین مدت ماندگاری و ارتباط همبستگی خواص کیفی میگوی سفید سرتیز Metapenaeus affinis پوست کنی شده طی سردسازیثریا صالحی ، آی ناز خدانظری و اسحاق زمانیپژوهش های صنایع غذایی1399
۳تاثیر روش های مختلف کشتار (خفگی و صید الکتریکی) بر خواص کیفی گوشت ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) طی نگهداری در یخمحمد خسروی زاده ، آی ناز خدانظری ، وحید زارعیمجله علوم و فنون دریایی1399
۴مقایسه تغییرات کیفی میگوی با پوست طی نگهداری شده در یخ و یخچالثریا صالحی ، آی ناز خدانظری و اسحاق زمانیمجله علمی شیلات ایران1399
۵جایگزینی پودر ماهی با درصدهای مختلف سیلاژ تخمیری حاصل از پودر ماهی کیلکا آنچوی بر فاکتور رشد و قابلیت هضم پروتئین خوراک قزل آلای رنگین کمانآی ناز خدانظری ، عبدالمجید حاجی مرادلو ، رسول قربانیمجله علمی شیلات ایران1399
۶کاربرد روش شاخص کیفی برای تعیین مدت زمان نگهداری ماهی کفال پشت سبز شکم خالی نگهداری شده در یخفاطمه غنی کوویی ، آی ناز خدانظری، اسحاق زمانیمجله علمی شیلات ایران1399
۷مقایسه تاثیر پوششهای کیتوزان و نانوکیتوزان غنی شده با عصاره چای سبز بر کیفیت ماهی گیش درخشان طی نگهداری در یخچالحلیمه آلبوغبیش، آی ناز خدانظریمجله علمی شیلات ایران1398
۸تاثیر سرخ کردن فیله هامور معمولی (Epinephelus coioides) با روغن‌های مختلف گیاهی (روغن زیتون، روغن ذرت و روغن هسته انگور) بر پروفایل اسید چرب، مواد معدنی و ویتامین هازهرا مومن زاده ، آی ناز خدانظری، کمال غانمیمجله علمی شیلات ایران1398
۹تاثیر سرخ شدن در روغن های گیاهی شامل روغن زیتون، روغن ذرت و روغن هسته انگور بر پروفایل اسید چرب، اکسیداسیون چربی و خواص حسی فیله ماهی آمور در مقایسه با ماهی خامسارا گل گلی پور ، آی ناز خدانظری و کمال غانمیپژوهش های صنایع غذایی1398
۱۰تاثیر فیلم و پوشش کیتوزان با بسته‌بندی تحت خلاء بر کیفیت فیله‌های ماهی شعری معمولی (Lethrinus nebulosus) نگهداری شده در دمای ºC4مژگان کریمی رضاآباد، آی ناز خدانظری، سید مهدی حسینیپژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران1398
۱۱تاثیر نگهداری در یخچال دمای 4 درجه سانتی گراد بر ساختار بافتی و خواص کیفی فیله ماهی سرخوی حرا ° Lutjanus argentimaculatusآی ناز خدانظری ، نگین سلاماتمجله علوم و فنون دریایی1398
۱۲ارزیابی کیفیت گوشت ماهی شانک مخطط نگهداری شده در یخچال با استفاده از روش شاخص کیفیمیلاد احمدی شلحه ، آی ناز خدانظری ، سید مهدی حسینیاقیانوس شناسی1398
۱۳تاثیر سدیم تری پلی فسفات و تتراسدیم پیروفسفات بر خواص میکروبی، فیزیکوشیمیایی و ارزیابی حسی ماهی پنجزاری راه راه Aurigequula fasciata طی نگهداری در یخچاللیدا نوبخت ، آی ناز خدانظری ، سید مهدی حسینیو سهیلا مطرودیتحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک1398
۱۴ارزیابی مقایسه ای سه روش تخمیر زیستی با ماده زمینه جامد بر ارزش تغذیه ای و فعالیت آنزیمی ماهی کیلکا آنچویآی ناز خدانظری ، عبدالمجید حاجی مرادلو ، رسول قربانیمجله علوم و فنون دریایی1397
۱۵تاثیر بسته بندی تحت خلاء بر خواص کیفی ماهی پنجزاری راه راه fasciata Aurigequula نگهداری شده در یخچاللیدا نوبخت ، آی ناز خدانظری ، سید مهدی حسینیو سهیلا مطرودیپژوهش های صنایع غذایی1397
۱۶تاثیر فیلم کیتوزان-ژلاتین همراه با عصاره پوست انار بر خصوصیات کیفی ماهی شوریده بلانگر Johnius belangerii نگهداری شده در دمای 4 درجه سانتی گرادجواهر ساکی ، آی ناز خدانظری، سیدمهدی حسینیتحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک1397
۱۷تاثیر مقایسه ای لفاف و پوشش خوراکی کیتوزان بر خواص کیفی ماهی شعری معمولی Lethrinus nebulosus طی نگهداری دریخچالمژگان کریمی رضاآباد، آی ناز خدانظری، سید مهدی حسینیتحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک1396
۱۸تغییرات شیمیایی، میکروبی و حسی ماهی شوریده Otolithes ruber کامل و شکم خالی طی نگهداری در یخآی ناز خدانظری، پرستو پورعاشوریتحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک1396
۱۹تأثیر پوشش و فیلم مخلوط خوراکی کیتوزان ژلاتین بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی،میکروبی و حسی ماهی شوریده بلانگر نگهداری شده در یخچالجواهر ساکی ، آی ناز خدانظری، سیدمهدی حسینینشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی1396
۲۰تغییرات ترکیبات فیزیکوشیمیایی و خواص حسی ماهی کفال فیله شده و شکم خالی طی سه ماه نمک سود پیکلعاطفه سلیمانی فارسانی، آی ناز خدانظریفصلنامه علوم و صنایع غذایی1395
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۵ مورد.