برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان بسته بندی آبزیان و بازاریابی محصولات شیلاتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ساعت 16-12
فایل پیوست اول طرح_درس__بسته_بندي_آبزيان_و_بازاريابي_محصولات_شيلا.pdf
عنوان آشنایی با تاسیسات برودتی شیلاتی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری چهارشنبه ساعت 10-8
فایل پیوست اول طرح_درس_آشنايي_با_تاسيسات.pdf
عنوان روش تحقیق و پردازش داده ها
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری شنبه ساعت 10-8
فایل پیوست اول طرح_درس_روش_تحقيق.pdf
عنوان مدیریت فرآوری محصولات شیلاتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان روش های تکمیلی فرآوری محصولات شیلاتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان طراحی خط تولید فرآوری شیلاتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان نگهداری و حفظ کیفیت آبزیان پس از صید
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان فرایندهای حرارتی و غیرحرارتی در فرآوری آبزیان
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
عنوان اصول فرآوری محصولات شیلاتی
مقطع تحصیلی کارشناسی