نسیم آل علی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتری۱۳۹۱مهندسی مکانیک - طراحی کاربردیدانشگاه صنعتی شاهرود

سوابق اجرایی

رئیس پردیس خودگردان ، رئیس دانشکده مهندسی دریا ، رئیس واحد بین الملل

دینامیک و ارتعاشات اجسام شناور ، ارتعاشات تیر و صفحه ، روشهای عددی DQM , FEM

ریاضیات مهندسی ، دینامیک ، ارتعاشات ، کنترل