نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۷۶ مورد.
نسیم

نسیم آل علی

استادیار
مهندسی دریا
نسیم آل علی
استادیار -
- مهندسی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/aleali/fa

Google Scholar

بیتا ارچنگی

استاد
علوم دریایی و اقیانوسی
بیتا ارچنگی
استاد دکترای تخصصی
- علوم دریایی و اقیانوسی

https://faculty.kmsu.ac.ir/archangi/fa

ORCID
محمد

محمد اسماعیل دوست

استادیار
مهندسی دریا
محمد اسماعیل دوست
استادیار دکتری
- مهندسی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/doust/fa

Google Scholar
امیر

امیر اشتری لرکی

دانشیار
علوم دریایی و اقیانوسی
امیر اشتری لرکی
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم دریایی و اقیانوسی

https://faculty.kmsu.ac.ir/ashtari/fa

Google Scholar ORCID
سوسن

سوسن افروز

استادیار
مهندسی دریا
سوسن افروز
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/afrooz/fa

حکیمه

حکیمه امانی پور

دانشیار
منابع طبیعی دریا
حکیمه امانی پور
دانشیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/amanipoor/fa

Google Scholar Scopus ORCID
آرش

آرش امرایی

دانشیار
اقتصاد و مدیریت
آرش امرایی
دانشیار دکترای تخصصی
- اقتصاد و مدیریت

https://faculty.kmsu.ac.ir/amraei/fa

Google Scholar ORCID

فائده امینی

استادیار
علوم دریایی و اقیانوسی
فائده امینی
استادیار دکترای تخصصی
- علوم دریایی و اقیانوسی

https://faculty.kmsu.ac.ir/amini/fa

ORCID
مرتضی

مرتضی بختیاری

دانشیار
مهندسی دریا
مرتضی بختیاری
دانشیار دکتری
- مهندسی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/bakhtiari/fa

ORCID
صدیقه

صدیقه بطالبلوئی

دانشیار
منابع طبیعی دریا
صدیقه بطالبلوئی
دانشیار دکترای تخصصی
- منابع طبیعی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/bataleblooie/fa

Google Scholar Scopus

حسین بهرامی

استادیار
مهندسی دریا
حسین بهرامی
استادیار -
- مهندسی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/bahrami/fa

فواد

فواد بوعذار

دانشیار
علوم دریایی و اقیانوسی
فواد بوعذار
دانشیار دکترای تخصصی
- علوم دریایی و اقیانوسی

https://faculty.kmsu.ac.ir/buazar/fa

Google Scholar Scopus ORCID PubMed Research GATE علم سنجی

حسین پاشا زانوسی

مربی
اقتصاد و مدیریت
حسین پاشا زانوسی
مربی -
- اقتصاد و مدیریت

https://faculty.kmsu.ac.ir/pasha/fa

کسری

کسری پورکرمانی

استادیار
اقتصاد و مدیریت
کسری پورکرمانی
استادیار دکترای تخصصی
- اقتصاد و مدیریت

https://faculty.kmsu.ac.ir/pourkermani/fa

احمد

احمد حاجیوند

استادیار
مهندسی دریا
احمد حاجیوند
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی دریا

https://faculty.kmsu.ac.ir/hajivand/fa

Google Scholar ORCID

فاطمه حسین پور

استادیار
اقتصاد و مدیریت
فاطمه حسین پور
استادیار -
- اقتصاد و مدیریت

https://faculty.kmsu.ac.ir/hosseinpour/fa