برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان طرح درس زمین شناسی پزشکی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
فایل پیوست اول زمین شناسی پزشکی.pdf
عنوان طرح درس منابع معدنی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
فایل پیوست اول منابع معدنی.pdf
عنوان طرح درس آلودگی هوا
مقطع تحصیلی Bachelor's Discontinuous Grade
فایل پیوست اول آلودگی هوا.pdf
عنوان طرح درس مبانی کانی شناسی
مقطع تحصیلی Bachelor's Discontinuous Grade
فایل پیوست اول کانی شناسی.pdf
عنوان طرح درس شیمی محیط زیست
مقطع تحصیلی Bachelor's Discontinuous Grade
فایل پیوست اول شیمی محیط زیست.pdf