محمد اسماعیل دوست

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریمهندسی کامپیوتردانشگاه شهید بهشتی

سوابق اجرایی

رییس دانشکده مهندسی دریا

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات