بابک دوست شناس

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹زیست شناسی-علوم جانوریاصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۸بیولوژی ماهیان دریاشهید چمران اهواز
دکتری۱۳۸۷زیست شناسی دریا-جانوران دریاعلوم و فنون دریایی خرمشهر

سوابق اجرایی

۱-رئیس گروه استعدادهای درخشان ۱۳۸۴تا ۱۳۸۶

۲-رئیس گروه کارافرینی و ارتباط با صنعت ۱۳۸۴تا ۱۳۸۵

۳-رئیس گروه نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸

۴-معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۱۳۸۸ لغایت همان سال

۵-معاون اداری و مالی ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ 

۶-معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳

۷-مدیر گروه زیست شناسی دریا ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

۸-رئیس دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی ۱۳۹۵ تا۱۳۹۷

۹-رئیس گروه نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹