محمد فیاض محمدی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴فیزیک حالت جامدپیام نور مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۹فیزیک دریادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
دکترای تخصصی۱۳۹۶فیزیک دریادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرعضو هیئت علمیپیمانیتمام وقت۱

سوابق اجرایی

مجری طرح پژوهشی با عنوان "بررسی میدانی جریان آب و رسوب خروجی رودخانه‌های کارون و اروند در شرایط سیلابی" در فروردین ۱۳۹۸

همکار علمی در طرح پژوهشی با عنوان" انجام مطالعات اندازه گیری جریان و نمونه برداری میدانی در محدوده تقاطع رودخانه های کارون و اروند" در سال ۱۳۹۶

مدل سازی عددی اقیانوسی

ابزار شناسی تجهیزات اندازه گیری دریایی

تحلیل داده

سوابق پژوهشی

کارگاه آموزشی کاربرد نرمافزار سورفر در اقیانوس شناسی

کارگاه آموزشی مدل سازی عددی با مدل مایک ۲۱