ابراهیم قاسمی ورنامخواستی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۸۶معارف اسلامی و اقتصاددانشگاه امام صادق(ع)
دکترای تخصصی۱۳۹۲علوم اقتصادیتربیت مدرس

سوابق اجرایی

- مدیر گروه اقتصاد

- معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد و مدیریت

- دبیر کمیته منتخب

- رییس دانشکده اقتصاد ومدیریت

اقتصاد کلان - اقتصاد توسعه - اقتصاد ایران