سید مهدی حسینی

سوابق اجرایی

                                         CURRICULUM    VITAE  (CV)     

 1. مشخصات فردی

نام ونام خانوادگی :  سید مهدی حسینی

شماره شناسنامه : ۱

تاریخ تولد : ۱۳۵۲

 آدرس محل کار :  خرمشهر دانشگاه علوم وفنون دریایی

آدرس محل سکونت :  خرمشهر   دانشگاه علوم وفنون دریایی  کوی اساتید    واحد ۷

تلفن :                                    محل کار :   ۰۶۱۵۳۵۳۴۷۲۵ 

                                                 همراه :   ۰۹۱۲۵۶۲۶۳۴۷

 

 1. سوابق تحصیلی :

مقطع

رشته

 نام دانشگاه

تاریخ فارغ التحصیلی

کاردانی

دامپزشکی

رازی کرمانشاه

۱۳۷۳

کارشناسی

شیلات

تهران

۱۳۷۸

کارشناسی ارشد

شیلات

تربیت مدرس

۱۳۸۰

دکتری

شیلات

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۱۳۹۱

 1. سوابق اشتغال

دانشگاه یا موسسه

نوع استخدام

سال فعالیت

۱- موسسه زبان انگلیسی شکوه (چالوس)

حق التدریس

۱۳۷۹

۲- دانشگاه علامه محدث نوری ( نور)

حق التدریس

۱۳۸۰

۳- مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور (چابهار )

سربازی-شرکتی

۱۳۸۳-۱۳۸۱

۴- دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر

پیمانی، رسمی-آزمایشی و رسمی-قطعی

۱۳۸۳- تا کنون

 1. سوابق اجرایی

سمت

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

مدیر گروه شیلات

۱۳۹۲

۱۳۹۷

 1. سوابق تدریس

عنوان درس

دانشگاه یا موسسه

مقطع تحصیلی

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

زیست شناسی

علامه محدث نوری (نور)

کارشناسی

۱۳۷۹

۱۳۸۰

ماهی شناسی

علامه محدث نوری (نور)

کارشناسی

۱۳۷۹

۱۳۸۰

لیمنولوژی

علامه محدث نوری (نور)

کارشناسی

۱۳۷۹

۱۳۸۰

اکولوژی دریاها

علامه محدث نوری (نور)

کارشناسی

۱۳۷۹

۱۳۸۰

آبزیان

علامه محدث نوری (نور)

کارشناسی

۱۳۷۹

۱۳۸۰

هیدروشیمی

علوم وفنون دریایی خرمشهر

کارشناسی

۱۳۸۳

۱۳۸۴

هیدروتکنیک وطراحی استخرها

علوم وفنون دریایی خرمشهر

کارشناسی

۱۳۸۳

۱۳۸۴

هیدروبیولوژی

علوم وفنون دریایی خرمشهر

کارشناسی

۱۳۸۳

۱۳۸۵

مبانی تکثیر وپرورش آبزیان دریایی

علوم وفنون دریایی خرمشهر

کارشناسی

۱۳۸۳

۱۳۸۸

تکثیر وپرورش ماهیان گرم آبی

علوم وفنون دریایی خرمشهر

کارشناسی

۱۳۸۴

۱۳۹۱

تکثیر وپرورش ماهیان سردآبی

علوم وفنون دریایی خرمشهر

کارشناسی

۱۳۸۴

۱۳۹۱

زبان تخصصی شیلات

علوم وفنون دریایی خرمشهر

کارشناسی

۱۳۸۵

ادامه دارد

ماهی شناسی سیستماتیک

علوم وفنون دریایی خرمشهر

کارشناسی

۱۳۹۱

ادامه دارد

بیوشیمی فراورده های شیلاتی

علوم وفنون دریایی خرمشهر

کارشناسی ارشد

۱۳۹۲

ادامه دارد

فراورده های جنبی شیلاتی

علوم وفنون دریایی خرمشهر

کارشناسی ارشد

۱۳۹۲

ادامه دارد

روش های مطالعه در بوم شناسی آبزیان

علوم وفنون دریایی خرمشهر

دکتری

۱۳۹۵

۱۳۹۵

 1. راهنمایی پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد
  1. بررسی فیتوپلانکتون های قابل هضم و غیر قابل هضم و میزان هضم پذیری آنها در دستگاه گوارش ماهی فیتوفاگ-۱۳۹۲
  2. مقایسه ترکیب اسید های چرب در بافت های ماهیچه ماهی بنی جوان وحشی و پرورشی-۱۳۹۳
  3. اثر ضد باکتریایی نانوکامپوزیت آلژینات-هیدروکسی آپاتیت جهت کنترل رشد لیستریا مونوسایتوزنز در شرایط آزمایشگاهی و فیله ماهی کپور نقره ای-۱۳۹۴
  4. تاثیر پوششش خوراکی صمغ زدو و عصاره گیاه ریحان بر کیفیت فیله ماهی فیتوفاگ نگهداری شده در یخچال-۱۳۹۴
  5. تاثیر پوشش و فیلم کیتوزان-ژلاتین در ترکیب با عصاره پوست انار بر روی کیفیت فیله ماهی شوریده بلانگر طی نگهداری در یخچال-۱۳۹۵
  6. اثر پوشش خوراکی کربوکسی متیل سلولز حاوی عصاره مرزه بر پارامترهای بیوشیمیایی، بیوفیزیکی، میکروبی و حسی فیله ماهی شعری معمولی-۱۳۹۵
  7. توسعه روش شاخص کیفی ماهی شانک مخطط نگهداری شده در یخ و یخچال-۱۳۹۷
  8. تولید فیش فینگر ماهی کپور سرگنده با قابلیت تغییر طعم از طریق ریزپوشانی عصاره مرغ و گوشت-۱۳۹۷

 1. مقاله ها
  1. حسینی ، ن. ،   سیف آبادی ، ج . ،   کلباسی ، م . و  ویلکی ،ا .  تاثیر ماده ی ال کارنیتین روی مراحل اولیه ی رشد و ترکیبات بدن قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus     mykiss  ) مجله ی علوم دریایی ایران دوره ی اول  شماره دوم   بهار ۱۳۸۱ .

  1. حسینی ، م . ، شعبان پور ، ب . ، جعفر پور  ، ع  . ، شعبانی ، ع . ،  پیغمبری ، ی.  اثرات سفیده تخم مرغ و عصاره پروتئین آب پنیر برخواص ژل حاصل از گوشت چرخ شده میگوی خنجری (Parapenaeopsis    stylifera ) .  مجله ی علوم وفنون دریایی، دوره ۱۲، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۲.
  2. حسینی ، م . ، شعبان پور ، ب . ، جعفر پور  ، ع  . ، شعبانی ، ع . ،  پیغمبری ، ی.  تاثیر آنزیم  ترنس گلوتامیناز میکروبی بر خواص ژل حاصل از گوشت چرخ شده ی میگوی خنجری (Parapenaeopsis stylifera) .  مجله ی علوم وفنون دریایی ،دوره ۱۳، شماره ۱،بهار ۱۳۹۳ .

  1. حسینی ، م . ، شعبان پور ، ب . ، جعفر پور  ، ع  . ، شعبانی ، ع . ،  پیغمبری ، ی.  اثرات دما و زمان قوام یافتگی برخواص ژل حاصل از گوشت چرخ شده میگوی خنجری (Parapenaeopsis    stylifera ) .  مجله ی علوم وفنون دریایی ، دوره ۱۳، شماه ۲، تابستان ۱۳۹۳ .

  1. ابراهیمی ، ز . ، کوچنین ، پ . ، یزدانی ،  م . ، کاظمی ، ر .  و حسینی ،  ن .  تاثیر مکمل ال کارنتین بر روند رشد  تاس ماهی سیبری ( Acipencer    baerii) . هشتمین همایش علوم وفنون دریایی ایران ، ۷ و ۸ بهمن ۱۳۸۸ ، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر.

۶)درویشی، ع.،ذاکری،م.،حسینی،س.م.مقایسه ترکیبات اسید های چرب در بافت ماهیچه، کبد و لاشه ماهیان وحشی و پرورشی بنی. فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری، سال هشتم، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۵.

 ۷) احمدی، ا. حسینی، س.م. اجاق، س.م. رجب زاده، ا. اثر پوشش خوراکی صمغ زدو و عصاره ریحان بر کیفیت فیله ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) نگهداری شده تحت دمای ۱۸- درجه سانتی گراد. مجله علوم و فنون دریایی، دوره ۱۵، شماره ۳، پاییز ۹۵

۸)ساکی، ج. خدانظری، ا. حسینی، س. م. تاثیر پوشش و فیلم مخلوط خوراکی کیتوزان- ژلاتین بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی ماهی شوریده بلانگر نگهداری شده در یخچال. مجله پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی.

۹)کریمی، م. خدانظری، ا. حسینی، س. م. تاثیر مقایسه¬ای لفاف و پوشش خوراکی کیتوزان بر خواص کیفی ماهی شهری معمولی Lethrinus nebulosus طی نگهداری دریخچال. مجله تحقیقات دامپزشکی و فراورده های بیولوژیک، شماره ۱۱۶، پاییز ۹۶.

۱۰)بغلانی، ن. حسینی، س.م. جعفرپور، س.ع. موسوی،س.م. خدانظری، آ. ثر پوشش خوراکی کربوکسی متیل سلولز حاوی عصاره مرزه بر پارامترهای بیوشیمیایی، میکروبی و حسی فیله ماهی شعری معمولی (Lethrinus nebulosus)در دمای یخچال. مجله علوم و صنایع غذایی،شماره ۷۸، دوره ۱۵، مرداد ۹۷.

۱۱)حیدری، ک. خلیلی پور، ا. آگاه، ه. ذوالقرنین، ح. حسینی، س.م. بررسی تغییرات ریخت شناختی گلخورک (Boleophthalmus dussumieri) در محدوده سواحل استان خوزستان. فصلنامه محیط زیست جانوری، سال نهم، شماره ۳، پاییز ۹۶.

۱۲) ساکی، ج. خدانظری، ا. حسینی، س. م. تاثیر فیلم مخلوط و دولایه خوراکی کیتوزان-ژلاتین همراه با عصاره پوست انار بر خصوصیات کیفی ماهی شوریده بلانگر (Johnius belangerii) نگهداری شده در یخچال. مجله پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی. سال ۹۶، جلد ۶، شماره ۱، صفحات ۷۱-۸۶.

۱۳)نوبخت، ل. خدانظری، آ. حسینی، س.م. مطرودی، س. تاثیر سدیم تری پلی فسفات و تترا سدیم پیرو فسفات بر خواص میکروبی، فیزیکوشیمیایی و حسی ماهی پنجزاری راه راه Aurigequula fasciata طی نگهداری در یخچال. نشریه پژوهش های صنایع غذایی. جلد ۲۸، ۱۳۹۷.

۱۴. Saki, J. Khodanazari, A. Hosseini, S.M. Effect of chitosan-gelatin composite and bi-layer coating combined with pomegranate peel extract on quality properties of Belanger۳۹;s croaker Johnius Belangerii stored in refrigerator. J. of aquatic Food product technology.۲۰۱۸.

۱۵.karimi, M. Khodanazari, A. Hosseini, S.M. Effect of chitosan treatments and vacuum packaging on the shelf life of Spangled emperor Lethrinus nebulosus fillets stored in refrigerator.J. Package Technol Res. ۲۰۱۷.

۱۶)Nobakht, L. Khodanazari, A. Hosseini, S.M. Matroodi, S. Combination effect of phosphate and vacuum packaging on quality parameters of refrigerated Aurigequula fasciata fillets. J. Package Technol Res. ۲۰۱۷.

۸. همایش ها

۱-صفی خانی قلی زاده، ب.، حسینی، س. م.، بوعذار، ف.،موسوی، س.م. تهیه و ارزیابی خصوصیات نانو کامپوزیت زیست تخریب پذیر آلژینات-هیدروکسی آپاتیت با غلظت های متفاوت در مقایسه با افزودن عصاره آویشن، اولین همایش ملی پرورش آبزیان شیلاتی، ۲و۳ بهمن ۱۳۹۳.

۲- صفی خانی قلی زاده، ب.، حسینی، س. م.، بوعذار، ف.،موسوی، س.م. ، تهیه و ارزیابی هیدروکسی آپاتیت نانو ساختار جهت کاربرد در بسته بندی مواد غذایی، اولین همایش ملی پرورش آبزیان شیلاتی، ۲و۳ بهمن ۱۳۹۳.

۳- صفی خانی قلی زاده، ب.، حسینی، س. م.، بوعذار، ف.،موسوی، س.م. ، استخراج کتین از ضایعات میگو و خرچنگ و استفاده از آن در صنعت، اولین همایش ملی پرورش آبزیان شیلاتی، ۲و۳ بهمن ۱۳۹۳.

۴- صفی خانی قلی زاده، ب.، حسینی، س. م.، بوعذار، ف.،موسوی، س.م. تهیه نانوکامپوزیت آلژینات هیدروکسی آپاتیت وبررسی مورفولوژی وریز ساختار آن، اولین همایش ملی پرورش آبزیان شیلاتی، ۲و۳ بهمن ۱۳۹۳.

۵- صفی خانی قلی زاده، ب.، حسینی، س. م.، بوعذار، ف.،موسوی، س.م.اثر ضد باکترایی نانو کامپوزیت آلژینات-هیدروکسی اپاتیت جهت کنترل رشد باکتری لیستریا مونوسایتوزنز در شرایط ازمایشگاهی و فیله ماهی کپور نقره ای، اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور، ۸ و ۹ بهمن ۱۳۹۳.

۶- صفی خانی قلی زاده، ب.، حسینی، س. م.، بوعذار، ف.،موسوی، س.متهیه و ارزیابی خصوصیات نانو کامپوزیت زیست تخریب پذیر آلژینات-هیدروکسی آپاتیت جهت کاربرد در بسته بندی مواد غذایی، اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور، ۸ و ۹ بهمن ۱۳۹۳.

۷- سلیمی بنی،م.، رجب زاده قطرمی،ا.، محمدی آذرم،ح.، حسینی،س.م. مقایسه جیره های غذایی تجاری بیضاوگلدکوین برروی فاکتورهای رشد میگوی وانامی، اولین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور، ۸ و ۹ بهمن ۱۳۹۳.

۸- سلیمی بنی،م.، رجب زاده قطرمی،ا.، محمدی آذرم،ح.، حسینی،س.م. مقایسه پروتئین جیره های غذایی تجاری بیضا و گلد کوین برمیزان پروتئین لاشه میگوی جوان وانامی، اولین همایش ملی پرورش آبزیان شیلاتی، ۲و۳ بهمن ۱۳۹۳.

۹)بغلانی،ن.، حسینی،س.م.،جعفرپور،س.ع.، موسوی، س. م.خدانظری،آ.اثر ضد باکتریایی پوشش خوراکی کربوکسی متیل سلولز حاوی عصاره مرزه بر فیله ماهی شعری در دمای یخچال، دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور، ۶ و ۷ بهمن ۱۳۹۵.

۱۰) سلیمی بنی،م.، رجب زاده قطرمی،ا.، محمدی آذرم،ح.، حسینی،س.م. مقایسه جیره های غذایی تجاری بیضا و گلد کوین بر روی ترکیبات  لاشه میگوی وانامی، دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور، ۶ و ۷ بهمن ۱۳۹۵.

۱۱) سلیمی بنی،م.، رجب زاده قطرمی،ا.، محمدی آذرم،ح.، حسینی،س.م. مقایسه جیره های غذایی تجاری بیضا و گلد کوین بر روی هضم ظاهری میگوی وانامی، دومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور، ۶ و ۷ بهمن ۱۳۹۵.

۹.کتاب

 1. ترجمه ی کتاب زیست شناسی دریاچه ها و آبگیرها ،  ۳۷۴ص .انتشارات نقش مهر، ۱۳۷۴

 تالیف : Christer  Bronmark   و Anders   Hansson Lars

۱۰.طرح تحقیقاتی

 1. همکار طرح تحقیقاتی مطالعه و بررسی ضایعات صید شناورها و ارائه راهکارهای کاهش و حذف ضایعات آبزیان ، عطف به قرارداد شماره ۲۲۷۴/۲۰/ د  به کارفرمایی اداره کل شیلات استان خوزستان

۱۱. داوری طرح

۱) داوری طرح فراوری محصولات شیلاتی مربوط به آقای بهادر صفی خانی، مرکز رشد واحد های فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، ۵ بهمن ۱۳۹۳، شماره ۵۴۰/۶/م.