برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان ماشین‌آلات فرعی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه و سه شنبه ۱۴ الی ۱۶
مکان برگزاری آزمایشگاه سیمولاتور
فایل پیوست اول طرح درس ماشین‌آلات فرعی.pdf
عنوان ماشین‌آلات فرعی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه ۱۴ الی ۱۶
مکان برگزاری آزمایشگاه سیمولاتور
فایل پیوست اول طرح درس ماشین‌آلات فرعی2.pdf
عنوان کارگاه تجهیزات دریایی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ۱۴ الی ۱۴
مکان برگزاری آزمایشگاه سیمولاتور
فایل پیوست اول طرح درس کارگاه تجهیزات دریایی.pdf
عنوان کارگاه توربین و دیگ بخار
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری چهارشنبه ۱۰ الی ۱۲
مکان برگزاری آزمایشگاه سیمولاتور
فایل پیوست اول طرح درس کارگاه توربین و دیگ بخار.pdf
عنوان موتورهای دیزل دریایی ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری چهارشنبه ۱۴ الی ۱۶
مکان برگزاری آزمایشگاه سیمولاتور
فایل پیوست اول طرح درس موتورهای دیزل دریایی2.pdf