پریتا کوچنین

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
خوزستان - خرمشهرعضئ هیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۳۲

سوابق اجرایی

1- رئیس دانشکده مهندسی منابع.

2- رئیس گروه همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه .