آرش لرکی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵شیمی محضشهید چمران
کارشناسی ارشد۱۳۸۷شیمی تجزیهشهید چمران
دکترای تخصصی۱۳۹۲شیمی تجزیهشهید چمران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه شیمی دریاعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

رییس پژوهشکده علوم دریایی ۱۳۹۶-۱۳۹۸

تحلیل آماری داده ها

شیمی تجزیه دریا

روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی

تصفیه و شیرین سازی آب دریا

شیمی تجزیه ۱ و ۲

شیمی تجزیه دستگاهی

شیمی تجزیه

تحلیل آماری

تصفیه و شیرین سازی

سوابق پژوهشی

کارگاه آموزشی دستگاه طیف سنج جذب اتمی (AAS)

کارگاه آشنایی با مواد و تکنیک های محلول سازی در آزمایشگاه

انجمن شیمی ایران