سهیلا مطرودی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیزیست شناسیدانشگاه شیراز
کارشناسی ارشدزیست شناسی سلولی و مولکولیدانشگاه رازی
دکتریژنتیک مولکولیپژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر- دانشکده علوم دریایی- گروه زیست دریاهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۰