مهدی مومی پور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۱زمین شناسیدانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد۱۳۸۳سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیاییدانشگاه تبریز
دکترای تخصصی۱۳۹۱جغرافیای طبیعی- ژئومورفولوژیدانشگاه تبریز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۷

سوابق اجرایی

معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی دریا- از اسفند ۹۷ تا کنون

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده منابع طبیعی دریا- مهر ۹۵ تا اسفند ۹۷

مدیر گروه محیط زیست - تیر ۹۶ تا آذر ۹۸

سنحش از دور و GIS

نقشه برداری

مناطق حفاظت شده

ژئودایورسیتی

ژئومورفولوژی رودخانه ای

ژئومورفولوژی تکتونیک

ژئومورفومتری