یداله نیک پور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱شیمیاهواز
کارشناسی ارشد۱۳۷۴شیمی معدنیشیراز
دکتری۱۳۷۹شیمی معدنیشیراز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرهیئت علمی گروه شیمی دریارسمی آزمایشیتمام وقت۲۱

سوابق اجرایی

۱) معاونت دانشجوئی دانشگاه

۲) ریاست دانشکده علوم دریایی

۳) مدیر گروه شیمی دریا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱) شیمی دریا

۲) شیمی معدنی

۳) شیمی عمومی