برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان زیست فناوری محصولات شیلاتی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری دانشکده منابع طبیعی دریا
عنوان بیوشیمی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری دانشکده منابع طبیعی دریا
عنوان میکروبیولوژی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری دانشکده منابع طبیعی دریا
عنوان آزمایشگاه میکروبیولوژی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری دانشکده منابع طبیعی دریا
عنوان آزمایشگاه بیوشیمی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری دانشکده منابع طبیعی دریا
عنوان مباحث نوین در آبزی پروری
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
مکان برگزاری دانشکده منابع طبیعی دریا