برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان تربیت بدنی ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
فایل پیوست اول تربیت بدنی 1.pdf
عنوان تربیت بدنی ۲ (والیبال)
مقطع تحصیلی کارشناسی
فایل پیوست اول طرح درس والیبال.pdf
عنوان تربیت بدنی ۲ (فوتسال)
مقطع تحصیلی کارشناسی
فایل پیوست اول - فوتسال طرح_درس.pdf