علی رضا صفاهیه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۹زیست شناسی - دبیریاصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۷۵علوم دریایی - بیولوژی ماهیان دریاشهید چمران اهواز
دکتری۱۳۸۵Marine EcotoxicologyUniversiti Putra Malaysia

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
خرمشهرعضو هیات علمی - مدیر پژوهشی دانشگاهرسمی قطعیتمام وقت۳۲

سوابق اجرایی

مدیر پژوهشی دانشگاه از مهرماه ۱۳۹۹ تا کنون

معاون آموزشی دانشگاه از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۰

رییس دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۸

معاون دانشجویی دانشکده علوم دریایی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸

پژوهشگر برتر استان خوزستان در سال   ۱۳۹۱

پژوهشگر برتر گروه زیست شناسی دریا در سال  ۱۳۹۳

پژوهشگر برتر منطقه آزاد اروند در سال ۱۳۹۷

در مقطع کارشناسی :

اقیانوس شناسی غیر زیستی

آلودگی دریا

رفتار شناسی ماهیان 

رفتار شناسی آبزیان

زبان تخصصی

در مقطع ارشد:

آلاینده های کانی و اثرات آنها بر دریا

سم شناسی آبزیان

روشهای پیشگیری و رفع آلودگی دریایی

استانداردهای شلامت انسان و آبزیان

آلایندههای آلی و زیستی و اثر آنها بر آبزیان

آمار و روش تحقیق

در مقطع دکتری:

نشانگر های زیستی

اکولوژی اعماق

اکولوژی دریا - آلودگی دریا - اقیانوس شناسی