نسرین سخایی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱زیست شناسی - علوم جانوریدانشگاه شهید بهشتی- تهران
کارشناسی ارشد۱۳۷۸بیولوژی ماهیان دریادانشگاه شهید چمران- اهواز
دکترای تخصصی۱۳۸۸زیست شناسی دریا- جانوران دریادانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
خرمشهر - دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرعضو هیات علمی - دانشیاررسمی قطعیتمام وقت۲۶

سوابق اجرایی

  1. مدیر انتشارات دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر: ۱۳۸۴
  2. مدیر پژوهشی  دانشگاه: ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶
  3. مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه : ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹
  4. مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه :از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶
  5. مدیر هیات اجرایی جذب دانشگاه : از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵
  6. مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه : از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵
  7. مدیر انتشارات دانشگاه : از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸
  8. معاون پژوهشی دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی : از سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸
  9. عضو هیات تحریه نشریه علوم و فنون دریایی خرمشهر از سال ۱۳۹۹