نگین سلامات

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دكتری حرفه ای۱۳۸۰دامپزشکیدانشگاه شهید چمران اهواز
دکترای تخصصی۱۳۸۷دامپزشکی-بافت شناسی مقایسه ایدانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرهیات علمیرسمی قطعیتمام وقت۱۶

سوابق اجرایی

مدیر دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه از تاریخ ۲۷/۸/۱۳۸۸  تا ۱۰/۷/۹۲

مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه از تاریخ ۲/۸/۱۳۹۱ تا ۳۰/۱۲/۱۳۹۵

معاون آموزشی دانشکده علوم دریایی از تاریخ ۱۰/۰۹/۹۴ تا ۲۵/۱۱/۱۳۹۵

  • پژوهشگر برتر استان خوزستان در گروه زیست شناسی در سال ۱۳۹۴
  • پژوهشگر برتر گروه  آموزشی زیست شناسی دریا) و دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸

  • پژوهشگر برتر منطقه در گروه زیست شناسی در سال ۱۳۹۶

بافت شناسی عمومی و اختصاصی، بیولوژی سلولی، کشت سلول و بافت جانوری، جنین شناسی، فیزیولوژی جانوری، زیست شناسی تکوینی، زیست شناسی رشد و نمو، اندام زایی، هیستو تکنیک