رضا شمسی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰مهندسی دریادانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد۱۳۸۲مهندسی دریادانشگاه صنعتی شریف
دکتری۱۳۹۳مهندسی دریادانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت۶

سوابق اجرایی

مدیر گروه مهندسی دریا (1399- تاکنون)

 

هدرودینامیک کشتی

طراحی پیش برنده های دریایی

دینامیک متحرک های دریایی

تئوری امواج

طراحی سکوهای دریایی

ساختمان کشتی

طراحی سازه ای کشتی