رضا شمسی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰مهندسی دریادانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد۱۳۸۲مهندسی دریادانشگاه صنعتی شریف
دکتری۱۳۹۳مهندسی دریادانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرعضو هیات علمیپیمانیتمام وقت(تنظیم نشده)