برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان اصول تغذیه آبزیان
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 14-16
مکان برگزاری 207
منابع
  1. De Silva, S.S., Anderson, T.A., 1995. Fish nutrition in aquaculture. Chapman & Hall, 339 p.
  2. Halver, J.E., Hardy, R.W., 2002. Fish nutrition. Third edition, Academic Press, 839 p.
فایل پیوست اول اصول تغذیه آبزیان.pdf
طرح درس

جلسه آموزشی

موضوع

هفته اول

اهمیت تغذیه در پرورش آبزیان،

هفته دوم

غذا، جیره غذایی و اجزای غذایی ماهیان پرورشی

هفته سوم

سیر بیلان انرژی و بودجه انرژی در آبزیان Bioenergetics و فاکتورهای موثر بر آن

هفته چهارم

نقش پروتئین و اسیدهای آمینه در جیره غذایی آبزیان و احتیاجات آبزیان پرورشی به انواع آن

هفته پنجم

نقش چربی و اسید های چرب در جیره غذایی آبزیان و احتیاجات آبزیان پرورشی به انواع آن

هفته ششم

نقش سایر ماکرومغذیها در جیره غذایی آبزیان و احتیاجات آبزیان پرورشی به انواع آن

هفته هفتم

نقش ویتامین ها و مواد معدنی در جیره غذایی آبزیان و احتیاجات آبزیان پرورشی به انواع آن

هفته هشتم

نحوه محاسبه انواع انرژی جیره غذایی آبزیان پرورشی

هفته نهم

عوامل محیطی موثر بر احتیاجات غذایی در آبزیان

هفته دهم

مطالعه نقش انرژی زیستی در تغذیه آبزیان

هفته یازدهم

بررسی نقش فیزیولوژیک مواد مغذی در آبزیان

هفته دوازدهم

بررسی مکانیسم هذف و جذب مواد مغذی مختلف و عوامل موثر در میزان قابلیت هضم

هفته سیزدهم

بررسی متابولیسم مواد مغذی مختلف در تغذیه آبزیان

هفته چهاردهم

چگونگی دفع مواد مختلف ناشی از متابولیسم مواد غذایی در آبزیان

هفته پانزدهم

برآورد مواد مغذی در آبزیان

هفته شانزدهم

آشنایی با روش های مختلف غذادهی در آبزی پروری

عنوان روشهای مطالعه در بوم شناسی آبزیان
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری سه شنبه 14-16
مکان برگزاری 208
منابع

1- Reynolds C. S., 2006. The Ecology of Phytoplankton, Cambridge university press, pp: 551.

2- Eleftheriou A., McIntyre A., 2005. Methods for the study of marine benthos, Third edition, Blackwell Publishing Company pp: 442.

3- Suthers I.M. Rissik D., 2009. Plankton: A guide to their ecology and monitoring for water quality CSIRO publishing, pp: 273.

4- Jennings S., Kaiser M.J., Reynolds J.D., 2001, Marine Fisheries Ecology Blackwell Publishing, pp:435.

فایل پیوست اول روش های مطالعه در بوم شناسی آبزیان.pdf
طرح درس

جلسه آموزشی

موضوع

هفته اول

مروری بر طرح های آزمایشی در بوم شناسی

هفته دوم

روش های مطالعه و نمونه برداری آب شیرین

هفته سوم

اندازه گیری مقدار مواد آلی، کربن آلی و پارامترهای فیزیکو شیمیایی

هفته چهارم

جمع آوری و شمارش و بیومس فیتوپلانکتون ها

هفته پنجم

نرخ تغذیه زئوپلانکتون ها و مطالعه اثرات طعمه و شکار

هفته ششم

روش های مطالعه و نمونه برداری آب های دریایی

هفته هفتم

طراحی کشت دریایی و نکات قابل تامل

هفته هشتم

نمونه برداری از رسوبات دریایی و آنالیزهای مرتبط

هفته نهم

روش های نوین در شمارش پلانکتون های دریایی

هفته دهم

روش های کشت و تکثیر و نگهداری پلانکتون های دریایی

هفته یازدهم

نمونه برداری و تثبیت بنتوزها

هفته دوازدهم

روش های نوین در مطالعه و عکس برداری از جوامع کفزی

هفته سیزدهم

روش های مطالعه بوم شناسی آبزیان

هفته چهاردهم

مقدمه ای بر تحلیل داده های بوم شناختی با استفاده از آمار یک و چند متغییره

هفته پانزدهم

روش های مطالعه جغرافیای زیستی

هفته شانزدهم

برآورد و تخمین تولیدات طبیعی استخرهای پرورشی و ذخایر آبی

عنوان تغذیه پیشرفته آبزیان
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
زمان برگزاری چهارشنبه 10-12
مکان برگزاری 208
منابع

Holt G.J., 2011. Larval fish nutrition. John Wiley & Sons publishing. 434 p.

Roch M.J., Arukwe, A., Kapoor, B.G., 2008. Fish reproduction. Science publishing. 644p.

Halver J.E., Hardy R.W., 2002. Fish Nutrition, Academic press, 221 p.

فایل پیوست اول تغذیه پیشرفته آبزیان.pdf
طرح درس

جلسه آموزشی

موضوع

هفته اول

مکانیسم و متابولیسم انرژی در بدن ماهیان بالغ پرورشی

هفته دوم

تاثیر کیفیت غذا بر شاخص های تولیدمثلی در آبزیان دریایی

هفته سوم

نقش کیفیت اجزای غذایی در تولید لارو آبزیان شیلاتی

هفته چهارم

بررسی متابولیسم مواد مغذی در بدن مولدین پرورشی و بررسی آزمایشات تغذیه مولدین و هضم و جذب غذا

هفته پنجم

تاثیر متابولیسم پایه و عوامل محیطی و غیر محیطی موثر بر آن

هفته ششم

سرنوشت اسیدهای آمینه و چرب جیره غذایی مولدین ماهیان دریایی

هفته هفتم

فرموله نویسی جیره های غذایی مولدین و لارو

هفته هشتم

ارتباط جیره غذایی و تغذیه و محیط زیست با دیدگاه آبزی پروری پایدار

هفته نهم

دکتر محمدی آذرم

هفته دهم

دکتر محمدی آذرم

هفته یازدهم

دکتر محمدی آذرم

هفته دوازدهم

دکتر محمدی آذرم

هفته سیزدهم

دکتر محمدی آذرم

هفته چهاردهم

دکتر محمدی آذرم

هفته پانزدهم

دکتر محمدی آذرم

هفته شانزدهم

دکتر محمدی آذرم

عنوان تغذیه تکمیلی آبزیان پرورشی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری چهارشنبه 14-16
مکان برگزاری 204
منابع

De Silva, S.S., Anderson, T.A., 1995. Fish nutrition in aquaculture. Chapman & Hall, 339 p.

Halver, J.E., Hardy, R.W., 2002. Fish nutrition. Third edition, Academic Press, 839 p.

Houlihan D., Boujard T., Jobling M., 2001. Food intake in fish. Blackwell science, 418 p.

فایل پیوست اول تغذیه تکمیلی آبزیان.pdf
طرح درس

جلسه آموزشی

موضوع

هفته اول

اهمیت تغذیه و مواد مغذی و روش های برآورد مواد مغذی مورد نیاز در آبزیان پرورشی

هفته دوم

اجزای غذایی، آنالیز جیره غذایی، انواع غذا و مراحل ساخت آن

هفته سوم

عوامل محیطی و غیرمحیطی موثر بر غذای کسب شده در آبزیان (هضم، جذب و متابولیسم)

هفته چهارم

ساعات غذادهی و عوامل موثر بر آن در آبزی پروری

هفته پنجم

تنظیم عصبی و هورمونی غذای کسب شده و عکس العمل به مواد مغذی در ماهی

هفته ششم

تاثیر ریتم های غذایی و استرس با تاکید بر استخرهای پرورش متراکم

هفته هفتم

اثرات متقابل مواد مغذی در آبزی پروری

هفته هشتم

شناخت ومقایسه اثرات جیره های غذایی متوازن و نامتوازن در آبزی پروری

هفته نهم

دکتر محمدی آذرم

هفته دهم

دکتر محمدی آذرم

هفته یازدهم

دکتر محمدی آذرم

هفته دوازدهم

دکتر محمدی آذرم

هفته سیزدهم

دکتر محمدی آذرم

هفته چهاردهم

دکتر محمدی آذرم

هفته پانزدهم

دکتر محمدی آذرم

هفته شانزدهم

دکتر محمدی آذرم