برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان میکروبیولوژی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
فایل پیوست اول میکروبیولوژی عمومی کارشناسي زنگویی.pdf
عنوان بهداشت و ایمنی آبزیان
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
فایل پیوست اول بهداشت و ايمني آبزيان دکتري زنگویی.docx.pdf
عنوان بیماریها و انگل های آبزیان
مقطع تحصیلی کارشناسی
فایل پیوست اول بيماريهاي آبزيان کارشناسي زنگویی.pdf
فایل پیوست دوم آزبيماريهاي آبزيان کارشناسي زنگویی.pdf
عنوان ژنتیک عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
فایل پیوست اول ژنتیک عمومی کارشناسي زنگویی.pdf