وحید زارعی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۹مهندسی مخابرات و الکترونیک دریاییدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
کارشناسی ارشد۱۳۹۱مهندسی الکترونیک-سیستمدانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرمدیریت گروه مخابرات و الکترونیک دریاییپیمانیتمام وقت

سوابق اجرایی

مدیریت گروه مخابرات و الکترونیک دریایی

الکترومغناطیس

میدان و امواج

مدارهای الکتریکی

امواج صوتی در آب و سونار

سیستم های مخابراتی دریایی

سیستم های الکترونیکی ناوبری