بازشناسی قلمهای فارسی بر اساس ترکیب ویژگیها و خبرهها

نویسندگانوحید زارعی ، محمد اسماعیل دوست ، احسان مرتضوی
نشریهفصلنامه صنایع الکترونیک
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۵
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله