برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان بانکداری اسلامی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه ساعت 9-8 و دوشنبه 10-12
مکان برگزاری دانشکده اقتصاد و مدیریت
منابع

کتاب بانکداری اسلامی تألیف دکتر محمدنقی نظرپور، دکتر سید عباس موسویان و دکتر ایوب خزائی

کتاب بانکداری اسلامی: مبانی نظری-تجارب علمی (جلد اول) تألیف سید عباس موسویان و دکتر حسین میثمی

 

فایل پیوست اول سرفصل بانکداری اسلامی.pdf
فایل پیوست دوم جلد کتاب بانکداری اسلامی.pdf
طرح درس

هفته اول:  مروری بر تاریخ تحولات، جایگاه و معاملات بانکداری متعارف  (منبع: بانکداری اسلامی، دکتر نظرپور و دیگران، فصل اول)


هفته دوم:  پول، ربا و بهره  (منبع: بانکداری اسلامی، دکتر نظرپور و دیگران، فصل دوم)


هفته سوم:  مروری بر تاریخ پیدایش، تحولات و ساختار بانکداری اسلامی (منبع: بانکداری اسلامی، دکتر نظرپور و دیگران، فصل دوم)


هفته چهارم:  اصول و مبانی بانکداری اسلامی  (منبع: بانکداری اسلامی، دکتر نظرپور و دیگران، فصل چهارم)


هفته پنجم:  تفاوتهای اساسی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف  (منبع: بانکداری اسلامی، دکتر نظرپور و دیگران، فصل پنجم)                                

هفته ششم: دولت و بانکداری اسلامی  (منبع: موسویان و دیگران، فصل دوم)


هفته هفتم: آزمون میان ترم


هفته هشتم:  بانکداری بدون ربای ایران  (منبع: بانکداری اسلامی، دکتر نظرپور و دیگران، فصل ششم)


هفته نهم:  فقه معاملات بانکداری بدون ربای ایران  (منبع: بانکداری اسلامی، دکتر نظرپور و دیگران، فصل سوم و فصل چهارم)


هفته دهم:  شیوه های جدید اعطای تسهیلات  (منبع: بانکداری اسلامی، دکتر نظرپور و دیگران، فصل هفتم)


هفته یازدهم:  جریمه و خسارات تاخیر تادیه  (منبع: بانکداری اسلامی، دکتر نظرپور و دیگران، فصل هشتم)


هفته دوازدهم:  شاخص های اسلامی بودن نظام بانکی


هفته سیزدهم: جایگاه نظارت و شورای فقهی در بانکداری اسلامی (منبع: بانکداری اسلامی، دکتر نظرپور و دیگران، فصل نهم)


هفته چهاردهم:  ارزیابی عملکرد نظام بانکی ایران (بانکداری اسلامی، دکتر نظرپور و دیگران، فصل یازدهم؛ مقاله دکتر میر جلیلی)


هفته پانزدهم: بررسی مدل بانکداری اسلامی ایران (منبع: مقاله و جزوه کلاسی)


هفته شانزدهم: بحث آزاد در مورد بانکداری متعارف، بانکداری اسلامی، بانکداری بدون ربا، و نظام بانکی ایران