حکیمه امانی پور

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۰زمین شناسیشهید چمران
کارشناسی ارشد۱۳۸۳زمین شناسی مهندسیفردوسی مشهد
دکترای تخصصی۱۳۹۱زمین شناسی مهندسیفردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرهیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۰
رسمی آزمایشیتمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده منابع طبیعی دریا: ۱۳۹۷-۱۳۹۸

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه: ۱۳۹۸ تا کنون

مکانیک سنگ

آلودگی آب و خاک

هیدرولوژی عمومی

خطرهای زمین‌شناختی

موضوعات خاص در زمین‌شناسی زیست‌محیطی

زمین‌شناسی زیست‌محیطی در پروژه‌های مهندسی

آب‌شناسی سطوح زیرزمینی

اثرات زیست‌محیطی توسعه منابع آب

آمار و مدل‌سازی در ژئومورفولوژی

سوابق پژوهشی

 سمینارها۱>

 

۱. سونامی

 

۲. ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سدها

 کارگاه‌ها۱>

۱. تحلیل داده‌های اکتشافی زمین‌شناسی

 

۲. ارزیابی ریسک زمین‌لرزه

انجمن زمین شناسی ایران