برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان زمین شناسی تاریخی
مقطع تحصیلی کارشناسی
فایل پیوست اول زمین‌شناسی تاریخی.pdf
عنوان مدیریت پسماند
مقطع تحصیلی کارشناسی
فایل پیوست اول مدیریت پسماند.pdf
عنوان طراحی زون‌های مناطق حفاظت‌شده
مقطع تحصیلی کارشناسی
فایل پیوست اول طراحی زون‌های مناطق حفاظت‌شده.pdf
عنوان خاکشناسی عمومی
مقطع تحصیلی کارشناسی
فایل پیوست اول خاکشناسی عمومی-شیلات.pdf
عنوان زمین‌شناسی شهری
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
فایل پیوست اول زمین‌شناسی شهری.pdf
عنوان زمین‌شناسی زیست محیطی در پروژه های مهندسی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
فایل پیوست اول زمین‌شناسی زیست محیطی در پروژه های مهندسی.pdf