فائده امینی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۱زیست شناسی گیاهیفردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۰سسیستماتیک گیاهیفردوسی مشهد
دکترای تخصصی۱۳۹۲سیستماتیک گیاهیشهید بهشتی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم دریاییعضو هیئت علمیرسمی قطعیتمام وقت۲۱