برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان آلاینده های زیستی و آلی و اثرات آنها بر بوم سازگان دریا
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
فایل پیوست اول آلاينده هاي زيستي و آلي و اثرات آنها بر بوم سازگان دريا .docx
عنوان زیست شناسی گیاهان عالی
مقطع تحصیلی کارشناسی
فایل پیوست اول زیست شناسی گیاهان عالی.docx
عنوان آزمایشگاه زیست شناسی گیاهان عالی
مقطع تحصیلی کارشناسی
فایل پیوست اول آزمایشگاه زیست شناسی گیاهان عالی.docx
عنوان ریخت شناسی و رده بندی گیاهی
مقطع تحصیلی کارشناسی
فایل پیوست اول زیست شناسی گیاهان عالی.docx
عنوان آزمایشگاه ریخت شناسی و رده بندی گیاهی
مقطع تحصیلی کارشناسی
فایل پیوست اول آزمایشگاه ریخت شناسی و رده بندی.docx