بیتا ارچنگی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷زیست شناسی علوم جانوریدانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد۱۳۸۱بیولوژی ماهیان دریاشهید چمران اهواز
دکترای تخصصی۱۳۸۷اکولوژی مولکولی آبزیانصنعتی کوئینزلند استرالیا

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرعضو هیئت علمی دانشگاهرسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

1- مدیر پژوهشی دانشگاه از سال 1388 تا 1390

2- مدیر گروه زیست دریا از سال 1391 تا 1393

3- عضو شورای راهبردی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه از سال 1389 تا 1392

4- مشاور انجمن های علمی-دانشجویی دانشگاه ( حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی) از سال 1389 تاکنون

5- عضو شورای آزمایشگاه مرکزی دانشگاه از سال 1397 تاکنون

6- مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان و خانواده

مدیر عامل شرکت دانش بنیان پیام آبزیان اروند

سوابق پژوهشی

فناور برتر منطقه آبادان و خرمشهر در سال 1397

ساعات حضور

ساعت اداری از شنبه تا چهارشنبه