برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان مدلسازی زیستی دریا
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
مکان برگزاری دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی
عنوان آبزیان سمی دریا
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی
عنوان زیست شناسی سلولی و مولکولی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی
عنوان جانورشناسی مهره داران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی
عنوان آزمایشگاه زیست شناسی سلولی و مولکولی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی
عنوان آزمایشگاه جانورشناسی مهره داران
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی
عنوان متون تخصصی زیست دریا
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی
عنوان مدیریت ارزیابی و احیاء بوم سازگانهای دریایی
مقطع تحصیلی دكتری تخصصی PhD
مکان برگزاری دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی
عنوان جانوران سمی دریا
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی دریا
عنوان تنوع زیستی و حفاظت از آبزیان
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی
عنوان فراورده های طبیعی دریا
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی
عنوان سیستماتیک مولکولی آبزیان
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی
عنوان تولیدات طبیعی دریا
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی
عنوان تکامل
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی